Konference MendelNet 2014    19.–20. listopadu 2014
O konferenci

O konferenci MendelNet 2014

Sborníky z konferencí MendelNet 2010 a 2011 byly indexovány do databáze Conference Proceedings Citation Index společnosti Thomson Reuters.

Je již tradicí, že se koncem kalendářního roku na Agronomické fakultě naší univerzity pořádá konference MendelNet, určená pro studenty pregraduálního a postgraduálního studia. Od své premiéry v roce 1996 prošla značným vývojem , který odrážel život a dění na fakultě. Snad nejvýznamnější změnou je postupně se zvyšující počet otevíraných sekcí, které reflektují zavádění nových studijních oborů. V posledních letech je vítanou změnou také zvyšující se počet účastníků, a to nejen z naší univerzity, ale také z partnerských univerzit v tuzemsku i zahraničí.

Cíle a poslání konference však zůstávají neměnné. Prvořadým úkolem je dát studentům možnost vystoupit s příspěvkem, který studenti samostatně zpracovali a na jehož výzkumné realizaci se podíleli. Jestliže student má možnost vystoupit před svými kolegy a odbornou komisí, získá určité zkušenosti a také sebevědomí, které se mu v budoucnu bude hodit při aktivních prezentacích a obhajobách výsledků získaných při řešení diplomových a doktorských disertačních prací. Snad nejdůležitější je, aby si student z průběhu své prezentace a obhajoby jím přednesených výsledků vzal ponaučení z případných chyb a nedostatků a v budoucnu se jich vyvaroval. Velmi cenné jsou také diskuse, které se vedou mezi účastníky konference a prezentujícími studenty, protože to je nejlepší příprava na obhajobu vlastní práce před komisí pro státní závěrečné zkoušky. V neposlední řadě může být příspěvek zpracovaný na konferenci MendelNet 2014 dobrým základem pro budoucí publikaci ve vědeckém časopise. Lze také konstatovat, že konference MendelNet 2014 je ideální platforma pro získání přehledu o vědecko-výzkumné činnosti v daném oboru, na níž se podílejí studenti.

Vedení Agronomické fakulty a organizační výbor konference Vás proto vyzývají k aktivní účasti na konferenci MendelNet 2014 a současně Vám přejí dobré nápady, hodně úspěchů při jejich realizaci a inspiraci při přípravě příspěvku a jeho prezentaci.

Konference MendelNet 2014 se koná 19.–20. listopadu 2014 a je organizována s účelovou podporou na specifický vysokoškolský výzkum podle zákona o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací poskytnutou Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy.

 


doc. Ing. Pavel Ryant, Ph.D.
děkan AF MENDELU